Malika Bonu Pharm

Tashkent, 100042, Hodjaeva str, 2A. Tel.: +998 71 2490705